R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Pravidla umístění

  • Podaná žádost o poskytování sociální služby a její posouzení 

Po doručení řádně vyplněné žádosti o poskytování sociální služby  včetně požadované přílohy vyplněné lékařem,probíhá posouzení žádosti:

a) Sociální hledisko -  Sociální pracovnice zjišťuje sociálním šetřením splnění kritérii naší cílové skupiny, závažnost nepříznivé sociální situace žadatele, jeho očekávání a potřeby. 

b)ošetřovatelské hledisko - vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče zhodnotí potřebnost a rozsah ošetřovatelské péče.

Na základě výše uvedených skutečností provede stanovený tým pracovníků zařízení zhodnocení a konečný závěr, se kterým bude každý zájemce o službu písemně seznámen. Závěrem je možnost uzavření smlouvy o poskytování soíciální služby nebo odmítnutí.

  • Uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

1. Pokud žadatel splňuje cílovou skupinu, může být s žadatelem o službu uzavřena smlouva o poskytnutí služby sociální péče, za předpokladu, že je v zařízení volné místo. Vzor této smlouvy naleznete také v oddílu dokumenty.

2. Pokud žadatel splňuje základní podmínky, avšak v zařízení není v současné době volné místo, 
obdrží písemné oznámení o zařazení do evidence čekatelů o službu.

Ze žádostí zařazených do evidence čekatelů je  vytvořen aktuální pořadník, který slouží k výběru vhodného čekatele na přijetí. Pořadník  se může změnit na základě doložených aktuálních informací týkajících se žadatele.

3. V případě uvolnění vhodného místa bude u žadatele provedeno sociální šetření a pokud bude souhlasit s podmínkami poskytování sociální služby a bude i nadále splňovat podmínky pro přijetí, bude vyzván k uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. 

4. Odmítnutí povolání k přijetí má znatelný význam na pořadí dané žádosti. Pokud však čekatel v průběhu dvou let třikrát odmítne povolání k nástupu, bude žádost vyřazena z evidence. O této skutečnosti bude čekatel písemně informován.

  • Odmítnutí uzavření smlouvy

Pokud žadatel nesplňuje kritéria pro umístění bude žádost zamítnuta a se žadatelem nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. V informativním dopise bude uveden důvod zamítnutí žádosti.

Zařízení může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče osobám:

- které nedosáhly věku 62 let,
- jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc a jsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a soběstačnosti žít ve svém přirozeném prostředí s využitím ambulantních či terénních služeb,
- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- které nejsou schopny pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, 
- jejichž zdravotní stav vyžaduje individuální nepřetržitý dohled,
-
Zájemce o službu bude vždy písemně vyrozuměn se závěrem vzniklým při posuzování žádosti.

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz