R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Základní informace

Název organizace: 

Domov pro seniory Trutnov

Sídlo organizace:

R. Frimla 936, 541 01 Trutnov

Právní postavení:

Příspěvková organizace

Zřizovatel organizace:     

Město Trutnov

IČ organizace

 701 53 906

Bankovní spojení 788 774 0297/0100

 

Domov pro seniory Trutnov poskytuje pobytové služby sociální péče. Služby jsou poskytovány celoročně po celých 24 hodin denně na dvou pracovištích s celkovou kapacitou 124 lůžek.

  • Pracoviště R.Frimla 936 s kapacitou 93 lůžek
  • Pracoviště Dělnická 162 s kapacitou 31 lůžek

Poskytování sociálních služeb je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a to s ohledem na veřejné prohlášení organizace a standardy kvality poskytované sociální služby.

Umístění

Budovy obou pracovišť Domova pro seniory Trutnov se nachází v obytné části města Trutnova. Výhodná poloha napomáhá uživatelům využívat služby kdekoliv v obci a navštěvovat nákupní a kulturní střediska.

Technické vybavení

Technická vybavenost obou pracovišť domova umožňuje poskytovat kvalitní sociální a zdravotní péči. Pokoje jsou vybaveny mechanicky nebo elektricky polohovacími lůžky a pojízdnými, polohovacími křesly. U každého lůžka je signalizační zařízení, které uživatelům zajišťuje možnost potřebného kontaktu s personálem. Toto zařízení slouží také k přijímání telefonických hovorů a k poslechu rádia.
Hygienu dle potřeby zabezpečuje obslužný personál za pomoci kvalitních technických pomůcek. Jedná se zejména o zvedací elektrické vany, zvedací hydraulické koupací židle a elektrický vakový zvedák, umožňující šetrnou manipulaci a případný přesun uživatelů v rámci zařízení.
Pracoviště mají k dispozici i dostatečné množství vlastních invalidních vozíků a chodítek- rolátorů, které mohou uživatelé využívat až do doby získání vlastních kompenzačních pomůcek, usnadňujících jejich mobilitu.

Personální obsazení

V našem zařízení jsou uživatelům poskytovány služby pracovníky v přímé péči, kteří splňují kvalifikační požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Jedná se o :
- Všeobecné sestry s registrací
- Pracovníci v sociálních službách s odborným vzděláním nebo kurzem - pečovatel
- Fyzioterapeut s registrací 
 - Sociální pracovnice s odborným vzděláním zaměřeným na sociální práci se seniory 

Pracovníci dodržují pravidla chování daná etickým kodexem, který vznikl ve spolupráci všech pracovníků domova.

Registrace služby

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb - toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Podmínky registrace jsou uvedeny v zákoně 108/2006 o sociálních službách.
Naše organizace splnila podmínky stanovené zákonem a proto získala Registraci služby  Rozhodnutím o registraci sociální služby "domovy pro seniory" ze dne 25. 3. 2009 vydané Královéhradeckým krajem. Tím jsme byli zařazeni do registru poskytovatelů sociálních služeb s přiděleným identifikátorem služby: 9688838.

Evaluace služby

Kvalita poskytovaných služeb je hodnocena dle plnění Standardů kvality sociálních služeb, které jsou stanoveny zákonem o sociálních službách. Zařízení v uplynulých letech procházelo procesem, který se věnoval průběžnému zavádění jednotlivých standardů kvality poskytovaných služeb do praxe. To jak jsme se s tímto procesem vypořádali nám ukázala evaluační návštěva, která proběhla v roce 2007. Evaluace pro nás byla zkouškou připravenosti na splnění některých podmínek stanovené novým zákonem o sociálních službách. Po vyhodnocení získala organizace od Královéhradeckého kraje "Osvědčení o úspěšném absolvování evaluace ".

Inspekce kvality

V červnu 2010 a v březnu 2018 proběhla inspekce kvality na službu domov pro seniory. Obě inspekce dopadly velmi dobře. 
Výsledek je velkým úspěchem celého kolektivu zaměstnanců domova. Pro uživatele jejich rodiny a zájemce o naši službu i širokou veřejnost je to důkaz, že Domov pro seniory Trutnov poskytuje na obou pracovištích kvalitní službu.

 

  

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz