R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Veřejný závazek

 

 

Posláním domova pro seniory je poskytovat individuální odbornou každodenní pomoc a podporu těm seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která jim znemožňuje již dále žít ve svém domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny či podpory jiných veřejně dostupných služeb.

 

Našim cílem je

  • poskytovat služby uživatelům na základě jejich potřeb v maximální možné míře individuálně
  • poskytovat naše služby odborně proškoleným personálem
  • zajistit optimální personální složení týmu
  • přiblížit náš domov v maximální možné míře domácímu prostředí

 

Principy, dle kterých je sociální služba poskytována:   

  • Zachování lidské důstojnosti a důsledné dodržování lidských práv a základních svobod - podporujeme nezávislost a svobodné rozhodování každého uživatele, a respektujeme jejich vlastní vůli, soukromí  a důstojnost, respektujeme právo na přiměřené riziko v rámci individuálního plánování, dodržujeme etický přístup, uživatel je pro nás vždy partnerem a ve všech činnostech uznáváme lidskou důstojnost až do konce života.

  • Naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb - přízpůsobujeme naše služby potřebám uvedeným v individuálním plánu uživatele, snažíme se individuálně naplánovanou službou podporovat dosavadní způsob života

  • Podpora rozvoje samostatnosti a soběstačnosti uživatelů  - podporujeme soběstačnost do výše zdravotního omezení, podpora musí vycházet z konkrétních potřeb uživatelů a zároveň působit aktivně, podporujeme samostatnostatnost a nezávislost uživatelů

  • Aktivní podíl na řešení nepříznivé sociální situace -  nabízíme služby, které pomocí naplánovaných činností napomáhají spolupodílet se na řešení nepřiznivé životní situace, respektujeme individuální potřeby každého člověka, mapujeme potřeby uživatelů a ty jsou konfrontovány s možnostmi zařízení 

  • Posilování sociálního začleňování - zprostředkováváme doprovod nebo dopravu na akce konané mimo domov, udržujeme a obnovujeme kontakty s rodinou, přáteli a známými, podporujeme uživatele při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb

  •  

Cílovou skupinou jsou senioři nad 62 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci rodiny, ani za pomoci jiných veřejně dostupných služeb a kteří potřebují každodenní pomoc a podporu, bez nichž by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život.

 

 

 

 

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz