R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
A A A

Sociální péče


Rozsah sociální péče vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů

Naší snahou je poskytnout uživateli  potřebnou podporu, pomoc nebo dopomoc, ale neprohlubovat závislost na službě, tzn. na personálu.

Po přijetí do domova  je uživateli věnována zvýšená pozornost. V tomto období se zjišťují  jeho skutečné schopnosti a možnosti při poskytování péče o vlastní osobu a vnímání vlastní osoby.

Následně je společně s uživatelem vypracován individuální plán poskytování služby s ohledem na zjištěné schopnosti a možnosti uživatele a na splnění jeho cílů a přání. Každý měsíc je hodnoceno, zda užibvatel svých cílů dosáhl a plán péče je případně upraven. Uživatele k ničemu nenutíme, ale motivujeme. Každý uživatel má  tzv. klíčového pracovníka, který mu jednak pomáhá s adaptací v Domově, jednak se na něho může uživatel v průběhu služby obracet s jakýmkoliv problémem, stížností, připomínkou apod.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

S ohledem na zdravotní stav a po dohodě s uživatelem napomáhá personál uživateli při zvládání běžných úkonů (oblékání a svlékání, vstávání či přesun z lůžka, přesun na křeslo, vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi). Zaměstnanci přímé obslužné péče usilují o to, aby si uživatel co nejdéle udržel své stávající schopnosti. Snaži se uživatele neustále motivovat pro další rozvoj vlastní samostatnosti a aktivity.

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci přímé obslužné péče  se snaží identifikovat potřeby, které uživatel není schopen sám zvládnout a poskytnout mu dostatečnou míru podpory při jejich naplnění s ohledem na aktuální možnosti a zdravotní stav. Rozsah je stanoven individuálně v rámci individuálního plánování služby. Osobám, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsou na pomoc již zcela odkázáni, zajišťují  pomoc při osobní hygieně, pomoc při umývání, koupání, použití WC, apod. U uživatelů s lepší soběstačností zajišťují dle potřeby pouze dopomoc či dohled.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Personál domova se snaží pomáhat při aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů (návštěvy výstav, besed, kaváren). Nemohou-li uživatelé již navštěvovat společenské prostředí mimo domov, jsou pro ně pořádány různé společenské a kulturní akce přímo v domově. Výhodou obou zařízení je zahrada s posezením, která výborně slouží k pořádání nejrůznějších sportovních akcí a odpočinkovému posezení na lavičkách.

 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pro uživatele, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, nabízíme řadu činností na podporu a udržování soběstačnosti. Nabídka terapeutických programů, která je zaměřena na uspokojování fyzických a duchovních potřeb uživatelů:

Canisterapie - oblíbená aktivita setkávání uživatelů se speciálně vycvičenými psy. Tento způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka, probíhá pod vedením odborníka - canisterapeuta.

Relaxační terapie - podpora všech lidských smyslů, které jsou schopny vnímat světlo, vůně, pocity a  šumy. Jedná se o kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací, pomůcek pro stimulaci a aromaterapie.

Vzpomínková terapie -vyvolávání příjemných vzpomínek na události a zážitky z minulosti, které jsou pro člověka velmi důležité a hodnotné.

Terapie zpěvem a hudbou - uživatelé při ní trénují paměť, výslovnost a také správný rytmus dýchání,  jedná se o aktivní zpěv lidových písní, hru na hudební nástroje.

Zooterapie - kontakt se zvířaty má antidepresivní účinek, zmírňuje psychické napětí, úzkost a dokáže rozvíjet schopnost sociální komunikace. Osvědčili se nám koutky se zpěvnými papoušky a akvarijními rybičkami.

 • Aktivizační činnosti

Nabídka individuálních, skupinových a jednorázových aktivit je pravidelně aktualizována. Snaha o aktivizaci uživatelů musí plně respektovat jejich individuální možnosti a přání. Důležité je pomoci uživatelům nalézt správnou motivaci, umožnit jim prožít zážitky úspěchu a posilovat tak jejich sebeúctu. Aktivizační programy realizované v domově jsou zaměřeny následujícím směrem: zájmové programy, společenské programy, pohybové programy, činnosti venku v přírodě, náboženské a vzdělávací programy. Jednotlivé programy jsou vedeny proškolenými pracovníky. Nabídku aktivizačních programů, která vychází z každodenních činností, uvádíme zde.

Fonoklub - biblioterapie - využívá četbu knih a působení příběhu na posluchače, je ralizována formou předčítání a rozhovorů o zážitcích, probíhá v menších skupinách.

Videoklub - sledování filmů dle přání uživatelů.

Ergoterapie - podporuje u uživatelů seberealizaci, tvořivé schopnosti a rozvoj intelektu, odreagování se tvorbou - koláže, pletení košíků z papíru, práce s papírem, vlnou a jinými materiály, výrobky jsou ozdobou interiéru domova a vlastních pokojů uživatelů.

Klub přátel dobrého jídla - zapisování oblíbených kuchařských receptů na kartičky, výměna receptů, vlastní příprava jednoduchých pokrmů, pečení cukroví na Vánoce, příprava občerstvení na společenské akce pořádané v zařízení, provádění soupisu jídel.

Trénování paměti - cvičení paměti, procvičována je zároveň koncentrace, pozornost, fantazie a myšlení, probíhá prostřednictvím kvízů, rébusů, křížovek, sudoku, společenských her a Kognitivní sady na trénink paměti od České alzheimerovské společnosti. 

Skupinová cvičení - cvičí se s overbally, gym-balóny, procvičuje se správné držení těla, správne sezení, správná chůze, správné dýchání, při relaxace probíhá duševní a tělesné uvolnění současně, odstraňuje se nadbytečné svalové i nervové napětí.

Učíme se s počítačem - seznámení se s internetem, vyhledávání informací, psaní emailů, telefonování pomocí programu Skype

Poznávací programy - rozbory aktuálního dění z denního tisku doma i v zahraničí, výlety po okolí, přednášky, besedy, návštěvy výstav.

Sportovní činnosti -  společné rozcvičky, petanque, ruské kuželky, šipky, rotoped, skupinové a individuální cvičení na hřišti pro seniory.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatelé jsou personálem domova podporováni v prosazování svých práv a zájmů. Pracovnice sociálního úseku pomáhají v případě potřeby při komunikaci potřebné k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadech apod.) Jedná se především o komunikaci s uživatelem, s jeho rodinou, pomoc při řešení sociálně právních problémů, pomoc při jednání s úřady, při řešení konfliktů v mezilidských vztazích a pod. 

Sociální pracovnice zařízení:

 • zajišťují veškerý styk s úřady, vyřizují platby nejrůznějšího druhu,
 • dle potřeby vyřizují soukromou korespondenci uživatelů,
 • zprostředkovávají kontakt s rodinou a přáteli,
 • doprovázejí klienty dle potřeby při jejich jednání se státními úřady,
 • snaží se řešit potřeby, přání a stížnosti uživatelů.

 

 

2011 © DDTU   |   info@domovtrutnov.cz