+420 499 949 500

Od 5. 2. 2020 je naše zařízení v ulici Dělnická na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v karanténě. Zároveň platí zákaz přijímání balíčků, které mohou být zdrojem nákazy.

Rozhodnutí

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako správní úřad věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona toto mimořádné opatření při epidemii:

I. Poskytovateli sociálních služeb – Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906, se k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizují v Domově pro seniory Trutnov, Dělnická 162, 541 01 Trutnov (dále jen „zařízení“), následující protiepidemická opatření:

 1. personál musí používat osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“ - respirátor třídy FFP2, štít nebo brýle, přiléhající k obličeji, rukavice, ochranný oděv) a musí se podrobit POC testům na průkaz antigenu nebo testům na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR ve stanovených termínech;
 2. osoby, jimž jsou v zařízení poskytovány služby (dále jen „klienti“), se musí podrobit testům na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR nebo POC testům na průkaz antigenu ve stanovených termínech;
 3. zajistit ohniskovou a průběžnou dezinfekci rukou, předmětů, ploch a povrchů zařízení s použitím desinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem;
 4. izolovat klienty, u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19;
 5. zajistit 2x denně zdravotní screening klientů a personálu (měření teploty, sledování zdravotního stavu s ohledem na onemocnění COVID-19), klienty s příznaky onemocnění (teplota nad 37,0°C, resp. kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma, ztráta chuti a čichu) bezodkladně izolovat a zajistit vyšetření na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, nebo POC testy na průkaz antigenu, dále postupovat dle platného algoritmu antigenního testování, personál s teplotou vyšší než 37,0°C nebo s jinými příznaky onemocnění COVID-19 musí bezodkladně podstoupit vyšetření POC testy na průkaz antigenu, dále postupovat dle platného algoritmu antigenního testování;
 6. neposkytovat služby v zařízení prostřednictvím osob, u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nebo které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19;
 7. nepřemisťovat klienty mimo zařízení, s výjimkou případů,
  • kdy jim musí být poskytnuta neodkladná zdravotní péče,
  • kdy si tyto osoby převezmou do domácí péče osoby blízké, a to na základě projevu jejich vůle a vůle klienta zařízení, a dále na základě předcházejícího epidemiologického šetření spočívajícího v posouzení a zhodnocení míry rizika šíření nákazy, zdravotního stavu klienta a sociálního prostředí, do kterého má být klient přemístěn, které provede epidemiolog KHS Královéhradeckého kraje;
 8. zákaz přijímání nových klientů, kteří
  • dosud neprodělali onemocnění COVID-19, nebo
  • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního odběru uplynulo více jak 90 dnů;
  • povoleno je tedy přijímání osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID-19, a dále osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního odběru neuplynulo více jak 90 dnů;
 9. zákaz návštěv u klientů, s výjimkou
  • klientů s omezenou svéprávností,
  • klientů se zdravotním postižením,
  • klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;
 10. zajistit, aby se všechny bezpříznakové osoby, které budou v zařízení poskytovat služby klientům a které nejsou současnými zaměstnanci zařízení, nebo které se vrací po dovolené, před nástupem do zařízení prokázaly POC testy na průkaz antigenu s negativním výsledkem nebo negativním výsledkem vyšetření na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, které nesmí být starší než 48 hodin (neplatí pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního odběru neuplynulo více jak 90 dnů);
 11. poučit všechny zaměstnance o důsledném dodržování osobní hygieny, mytí a dezinfekce rukou před a po započetí jakékoli činnosti;
 12. prokazatelně poučit všechny zaměstnance zařízení, o kterých poskytovatel sociálních služeb rozhodl jako o nezbytných pracovnících pro zajištění služeb poskytovatele, o tom, že jsou povinni
  • zdržovat se pouze v místě pobytu a omezit styk s ostatními osobami s výjimkou případů cesty do zaměstnání, výkonu práce a cesty ze zaměstnání zpět do místa pobytu (neplatí pro pracovníky, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního odběru neuplynulo více jak 90 dnů)
  • vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo - zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o úzkém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 (neplatí pro pracovníky, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního odběru neuplynulo více jak 90 dnů),
  • sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, zažívacích obtížích, ztráty chuti a čichu, distanční formou oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli a zůstat v domácí karanténě;
 13. seznámit personál s opatřeními, která byla v souvislosti s výskytem infekčních onemocnění nařízena.

II. Poskytovateli sociálních služeb se dále nařizuje, aby poskytl veškerou potřebnou součinnost Krajské hygienické stanici kraje Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.

Odůvodnění

Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona jsou mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Podle § 69 odst. 2 zákona mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle § 82 odst. 2 písm. m) věty první zákona krajské hygienické stanici náleží nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.

Podle § 94 odst. 4 věty první zákona prvním úkonem v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l), m), p) a q) a § 84 odst. 1 písm. c) části textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem, g), n), r), u), v) a x) je vydání rozhodnutí.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV2 v zařízení provozovaném poskytovatelem sociálních služeb Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 v zařízení. Vzhledem k výskytu a s ním spojené možnosti výrazného rozšíření tohoto onemocnění ve výše uvedeném zařízení hrozí závažné riziko rozšíření nákazy z ohniska, proto je nezbytné, aby byla přijata potřebná protiepidemická opatření.

Shora uvedená protiepidemická opatření byla stanovena z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 u klientů a personálu poskytovatele sociálních služeb. Uvedená protiepidemická opatření mají zamezit dalšímu případnému přenosu nákazy na ostatní klienty a personál uvedeného zařízení. Toto mimořádné opatření se nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních případů, tj. v zájmu účinné ochrany proti šíření uvedené nové infekční nákazy, s cílem zabránit vzniku, resp. šíření uvedeného infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit, tj. v inkubační době.

Zavedení používání OOPP, dodržování osobní hygieny, dezinfekce rukou, předmětů, ploch a povrchů, sledování zdravotního stavu, úprava režimu příjmu pacientů, návštěv pacientů a další protiepidemická opatření vyjmenovaná ve výrokové části rozhodnutí jsou opatření, která jsou stanovena k zabránění přenosu infekce na klienty a osoby personálu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Odvolání proti rozhodnutí nemá v souladu s § 69 odst. 2 zákona odkladný účinek.

MUDr. František Ulman - vedoucí protiepidemického oddělení územní pracoviště Jičín a Trutnov

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.