+420 499 949 500

Domov pro seniory Trutnov usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z politiky přijaté Ředitelem Organizace a popsané ve směrnici S 48 „Zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR“. Zásady poskytují informace o základních principech, podle kterých Organizace zpracovává osobní údaje obyvatel, klientů, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob (dále jen subjekt), a přístupu Organizace ke zpracování a ochraně osobních údajů.

1. Domov pro seniory Trutnov

1.1. Úvodní informace

a) Organizace v roli správce zpracovává osobní údaje subjektů v rámci všech svých hlavních činností. Dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců pro oprávněné účely související s jejich pracovním poměrem k Organizaci.

b) Organizace ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

c) Subjekt osobních údajů poskytuje Organizaci své osobní údaje zákonným způsobem v závislosti na účelu jejich zpracování:

 • pro splnění právní povinnosti Organizace,
 • pro splnění úkolů Organizace prováděných ve veřejném zájmu,
 • pro účely oprávněných zájmů Organizace nebo třetí osoby,
 • pro splnění smlouvy mezi subjektem a Organizací,
 • pro jiné účely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

d) Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul. Organizace přijímá souhlas subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

1.2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů

a) Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje zejména k pokrytí hlavních činností Organizace, tj. k poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Trutnov.

b) Organizace dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých smluvních vztahů, vedení účetnictví a personální a mzdové agendy.

1.3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Organizace shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních údajů subjektů:

 • adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, email, doručovací adresu,
 • popisné osobní údaje – zejména údaje subjektu vztahující se k řešené agendě, smluvnímu vztahu,
 • osobní údaje poskytnuté Organizaci o jiné osobě (jiném subjektu, např. opatrovník), také v případě, že se řešená agenda dotýká dalších fyzických osob (např. vedení dědického řízení),
 • zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se zpravidla zdravotního stavu či sociální situace subjektu, a dále údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, a to vždy v případech, kdy to Organizaci ukládají příslušné právní předpisy,
 • jiné údaje – např. fotografie, kamerové záznamy.

1.4. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba jejich uložení u Organizace

Organizace zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či automatizovaným způsobem a bezpečně je uchovává v listinné či elektronické podobě po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. V návaznosti na účel zpracování jsou některé osobní údaje subjektu vedeny v informačních systémech organizace (např. Cygnus, Vema, Gordic).

1.5. Předání osobních údajů

a) Organizace může získané osobní údaje subjektu, včetně údajů citlivých, předat třetí osobě jen na základě zákonného titulu, zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu. O jednotlivých případech předávání je subjekt informován v rámci oznámení o zpracování osobních údajů pro příslušný účel zpracování.

b) Se souhlasem subjektu, resp. v případě, že účinně nevznese námitku po obdržení oznámení, mohou být jeho osobní údaje předány i dalším subjektům.

1.6. Práva subjektu osobních údajů

a) Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od Organizace veškeré informace o zpracování jeho údajů, a to stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

b) Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údajů, získávají přímo od něho, poskytne mu Organizace v okamžiku získávání osobních údajů tyto informace:

 • totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce,
 • kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro jejich zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto zákonném titulu,
 • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného zpracovatele,
 • případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země, nebo mezinárodní organizaci, včetně odkazu na vhodné záruky,
 • dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy u Organizace, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby,
 • existenci práva požadovat od Organizace přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • možnost podat stížnost u dozorového úřadu,
 • skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů,
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

c) Pokud Organizace hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu.

d) Organizace nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat tehdy, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

e) Pokud provádí Organizace zpracování nezbytné pro splnění své právní povinnosti nebo svého úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu své pravomoci, může poskytnout informace subjektu údajů také zveřejněním informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

f) Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu Organizace stejné informace a navíc:

 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

g) Organizace nebude v případě získání osobních údajů od někoho jiného, než je subjekt údajů, uplatňovat informační povinnost, pokud je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právním předpisem, který se na Organizace vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů.

h) Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Organizace jako správce nebo jiná osoba, která pro Organizaci zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Organizace nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li Organizace nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím není dotčeno.

i) Subjekt osobních údajů má tato další práva:

 • získat od Organizace, jsou-li pro to splněny podmínky, informace o zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a další informace, nezbytné pro zajištění transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů);
 • získat od Organizace přístup k osobním údajům, tj. získat od Organizace potvrzení o tom, zda tato zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu;
 • na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů;
 • na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány;
 • na omezení zpracování osobních údajů Organizací, jsou-li splněny zákonné podmínky;
 • na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají a které Organizaci poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. profilování, neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy automatizované zpracování ukládá právní předpis;
 • podat stížnost dozorovému úřadu.

j) Organizace je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti.

k) Organizace je oprávněna v případech, které vymezuje právní předpis, za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Subjekt osobních údajů může veškeré informace o zpracování svých osobních údajů získat na webových stránkách organizace (www.domovtrutnov.cz), osobně, nebo na kontaktních údajích pověřence: Ing. Rodan Svoboda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 602 249 220. Korespondenční adresa: KRUCEK s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.

1.7. Závěrečná ustanovení

 • Tyto zásady jsou závazné pro všechny pracovníky zařízení, kterým je dostupná u přímých nadřízených a na webových stránkách organizace.
 • Platnost od 25. 5. 2018.

2. Pro žadatele o umístění

Oznámení o zpracování osobních a citlivých údajů pro žadatele za účelem poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Trutnov dle č. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Domov pro seniory Trutnov (dále též Domov) je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Vaše osobní a citlivé údaje shromažďujeme za účelem poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Trutnov. Bez osobních a citlivých údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Tímto dokumentem plníme zákonnou povinnost Správce osobních údajů vůči Subjektu údajů, tedy k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů a citlivých údajů.

2.1. Jaké údaje potřebujeme

 • Adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa,
 • Osobní údaje poskytnuté Domovu o jiné osobě – kontaktní osoba (včetně kontaktních údajů), opatrovník (je-li ustanoven, včetně kontaktních údajů),
 • Zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se sociální situace, míra potřeby péče v zařízení a dosavadní způsob jejího zajištění, údaje o nepříznivé sociální situaci,
 • Zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se zdravotního stavu – informace o průběhu a výsledku poskytované zdravotní péče a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem včetně údajů zjištěných z rodinné, osobní, nebo sociální anamnézy.

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

2.2. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani žádné mezinárodní organizaci. Vaše zpracované osobní údaje předáváme jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon. V rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy mohou získávat osobní údaje rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

2.3. Jak dlouho údaje držíme

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty ze zákonných důvodů po dobu stanovenou pro jednotlivé typy zpracování osobních údajů. O délce uchování Vašich osobních a citlivých informací Vás rádi budeme informovat na Vaši žádost.

2.4. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat. V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s Vámi spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti. Kontakt na pověřence: Ing. Rodan Svoboda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.: +420 602 249 220, korespondenční adresa: KRUCEK s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 234 665 111 (ústředna).

3. Pro žadatele o zaměstnání

Oznámení o zpracování osobních a citlivých údajů pro žadatele o zaměstnání v Domově pro seniory Trutnov dle č. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Domov pro seniory Trutnov (dále též Domov) je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Vaše osobní a citlivé údaje shromažďujeme za účelem zaměstnávání osob v Domově pro seniory Trutnov. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá výše jmenované nařízení. Tímto dokumentem plníme zákonnou povinnost Správce osobních údajů vůči Subjektu údajů, tedy k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů a citlivých údajů.

3.1. Jaké údaje potřebujeme

 • Adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa,
 • Zvláštní kategorie osobních údajů – zejména vzdělání, pracovní zkušenosti, zájmy, záliby, další znalosti a dovednosti, požadavky na úpravu pracovní doby

3.2. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pouze v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy mohou získávat osobní údaje rovněž orgány veřejné moci.

3.3. Jak dlouho údaje držíme

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty ze zákonných důvodů po dobu stanovenou pro jednotlivé typy zpracování osobních údajů. O délce uchování Vašich osobních a citlivých informací Vás rádi budeme informovat na Vaši žádost.

3.4. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat. 2

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s Vámi spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti. Kontakt na pověřence: Ing. Rodan Svoboda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.: +420 602 249 220, korespondenční adresa: KRUCEK s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 234 665 111 (ústředna).

4. Pro uživatele

Oznámení o zpracování osobních a citlivých údajů pro žadatele za účelem poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Trutnov dle č. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Domov pro seniory Trutnov (dále též Domov) je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Vaše osobní a citlivé údaje shromažďujeme za účelem poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Trutnov. Bez osobních a citlivých údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákon č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Tímto dokumentem plníme zákonnou povinnost Správce osobních údajů vůči Subjektu údajů, tedy k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů a citlivých údajů.

4.1. Jaké údaje potřebujeme

 • Adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa,
 • Popisné osobní údaje, zejména údaje vztahující se k poskytovaným službám – zájmy, záliby, denní zvyklosti, oblíbené/neoblíbené věci, jídla, nápoje, používané kompenzační pomůcky, způsob úhrady, způsob výplaty důchodu, výběr praktického lékaře,
 • Osobní údaje poskytnuté Domovu o jiné osobě – kontaktní osoba (včetně kontaktních údajů), opatrovník (je-li ustanoven, včetně kontaktních údajů), zejména v případě, že se řešená agenda dotýká dalších fyzických osob (např. vedení řízení o opatrovnictví, dědické řízení),
 • Zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se sociální situace, posouzení soběstačnosti, údaje o nepříznivé sociální situaci, povahová charakteristika,
 • Zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se zdravotního stavu – pohlaví, informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem, údaje z rodinné, osobní, pracovní a sociální anamnézy, údaje vztahující se k úmrtí,
 • Jiné údaje – pořizování a zveřejňování obrazového, případně zvukového záznamu (reportážní fotografie, obrazové a zvukové záznamy sloužící k informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách a uskutečněných akcích, propagaci Domova).

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob. 2

4.2. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani žádné mezinárodní organizaci. Vaše zpracované osobní údaje předáváme jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon. Jedná se zejména o následující příjemce: MPSV, zřizovatel, kontrolní orgány, zdravotní pojišťovny, Krajská Hygienická Stanice Královéhradeckého Kraje (Územní Pracoviště V Trutnově), OSSZ, Okresní soud, Dopravní zdravotní služba, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení. Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

4.3. Jak dlouho údaje držíme

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty ze zákonných důvodů po dobu stanovenou pro jednotlivé typy zpracování osobních údajů. O délce uchování Vašich osobních a citlivých informací Vás rádi budeme informovat na Vaši žádost.

4.4. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s Vámi spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti. Kontakt na pověřence: Ing. Rodan Svoboda, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.: +420 602 249 220, korespondenční adresa: KRUCEK s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 234 665 111 (ústředna).

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.