+420 499 949 500

Rozsah sociální péče vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Naší snahou je poskytnout uživateli potřebnou podporu, pomoc nebo dopomoc, ale neprohlubovat závislost na službě. Po přijetí do domova je uživateli věnována zvýšená pozornost - tzv. období adaptace. V tomto období se zjišťují jeho skutečné schopnosti a možnosti při poskytování péče o vlastní osobu a vnímání vlastní osoby.

Následně je společně s uživatelem aktualizován individuální plán poskytování služby a plán péče, s ohledem na zjištěné schopnosti a možnosti uživatele a na splnění jeho cílů a přání. Každý měsíc je hodnoceno, zda uživatel svých cílů dosáhl. v případě změn jsou individuální plán a plán péče upraveny. Uživatele k ničemu nenutíme, ale motivujeme. Každý uživatel má tzv. klíčového pracovníka, který mu jednak pomáhá s adaptací v Domově, jednak se na něho může uživatel v průběhu služby obracet s jakýmkoliv problémem, stížností, připomínkou apod.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

S ohledem na zdravotní stav a po dohodě s uživatelem pomáhá personál uživateli při zvládání běžných úkonů (oblékání a svlékání, vstávání či přesun z lůžka, přesun na křeslo, vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi). Zaměstnanci přímé obslužné péče usilují o to, aby si uživatel co nejdéle udržel své stávající schopnosti. Snaží se uživatele neustále motivovat pro další rozvoj a udržení vlastní samostatnosti a aktivity.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci přímé obslužné péče se snaží identifikovat potřeby, které uživatel není schopen sám zvládnout a poskytnout mu dostatečnou míru podpory při jejich naplnění, s ohledem na aktuální možnosti a zdravotní stav. Rozsah je stanoven individuálně v rámci individuálního plánování služby. Osobám, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsou na pomoc již zcela odkázáni, zajišťují pomoc při osobní hygieně, pomoc při umývání, koupání, použití WC, apod. U uživatelů s lepší soběstačností zajišťují dle potřeby pouze dopomoc či dohled.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Personál domova se snaží pomáhat při aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů (návštěvy výstav, kaváren). Nemohou-li uživatelé již navštěvovat společenské prostředí mimo domov, jsou pro ně pořádány různé společenské a kulturní akce přímo v domově. Výhodou pracoviště Dělnická je zahrada s posezením, která výborně slouží k pořádání nejrůznějších sportovních akcí a odpočinkovému posezení na lavičkách. Na pracovišti R. Frimla je k posezení a pořádání venkovních aktivit určen prostor za domem s lavičkami a altánem.

Sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Pro uživatele, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, nabízíme řadu činností na podporu a udržování soběstačnosti. Nabídka terapeutických programů, která je zaměřena na uspokojování fyzických a duchovních potřeb uživatelů:

 • Canisterapie - oblíbená aktivita, setkávání uživatelů se speciálně vycvičenými psy. Tento způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka, probíhá pod vedením odborníka - canisterapeuta.
 • Relaxační terapie - podpora všech lidských smyslů, které jsou schopny vnímat světlo, vůně, pocity a šumy. Jedná se o kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací, pomůcek pro stimulaci a aromaterapie.
 • Vzpomínková terapie - vyvolávání příjemných vzpomínek na události a zážitky z minulosti, které jsou pro člověka velmi důležité a hodnotné.
 • Terapie zpěvem a hudbou - uživatelé při ní trénují paměť, výslovnost a také správný rytmus dýchání, jedná se o aktivní zpěv lidových písní, hru na hudební nástroje.
 • Zooterapie - kontakt se zvířaty má antidepresivní účinek, zmírňuje psychické napětí, úzkost a dokáže rozvíjet schopnost sociální komunikace. Osvědčili se nám koutky se zpěvnými papoušky a akvarijními rybičkami.

Aktivizační činnosti

Nabídka individuálních, skupinových a jednorázových aktivit je pravidelně aktualizována. Snaha o aktivizaci uživatelů musí plně respektovat jejich individuální možnosti a přání. Důležité je pomoci uživatelům nalézt správnou motivaci, umožnit jim prožít zážitky úspěchu a posilovat tak jejich sebeúctu. Aktivizační programy realizované v domově jsou zaměřeny následujícím směrem: zájmové programy, společenské programy, pohybové programy, činnosti venku v přírodě, náboženské a vzdělávací programy. Jednotlivé programy jsou vedeny proškolenými pracovníky. Nabídku aktivizačních programů, která vychází z každodenních činností, uvádíme zde.

 • Fonoklub - biblioterapie - využívá četbu knih, novin a časopisů a působení příběhu na posluchače, je realizována formou předčítání a rozhovorů o zážitcích, probíhá v menších skupinách.
 • Videoklub - sledování filmů dle přání uživatelů.
 • Ergoterapie - podporuje u uživatelů seberealizaci, tvořivé schopnosti a rozvoj intelektu, odreagování se tvorbou - práce s papírem, vlnou a jinými materiály, výrobky jsou ozdobou interiéru domova a vlastních pokojů uživatelů.
 • Vaření, pečení - vlastní příprava jednoduchých pokrmů dle zájmu a chuti uživatelů (bramboráky, štrůdl, koláče...), pečení cukroví na Vánoce, příprava občerstvení na společenské akce pořádané v zařízení.
 • Trénování paměti - cvičení paměti, procvičována je zároveň koncentrace, pozornost, fantazie a myšlení, probíhá prostřednictvím kvízů, rébusů, křížovek, sudoku, společenských her a Kognitivní sady na trénink paměti od České alzheimerovské společnosti.
 • Skupinová cvičení - cvičí se s overbally, gym-balóny, procvičuje se správné držení těla, správné sezení, správná chůze, správné dýchání, při relaxace probíhá duševní a tělesné uvolnění současně, odstraňuje se nadbytečné svalové i nervové napětí.
 • PC, skype - práce s internetem, vyhledávání informací, psaní emailů, telefonování pomocí programu Skype
 • Poznávací programy - rozbory aktuálního dění z denního tisku, výlety po okolí, přednášky, besedy, návštěvy výstav.
 • Sportovní činnosti - společné rozcvičky, petanque, ruské kuželky, šipky, rotoped, skupinové a individuální cvičení na hřišti pro seniory.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatelé jsou personálem domova podporováni v prosazování svých práv a zájmů. Pracovnice sociálního úseku pomáhají v případě potřeby při komunikaci potřebné k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadech apod.). Jedná se především o komunikaci s uživatelem, s jeho rodinou, pomoc při řešení sociálně právních problémů, pomoc při jednání s úřady, při řešení konfliktů v mezilidských vztazích a pod.

Sociální pracovnice zařízení:

 • zajišťují veškerý styk s úřady, vyřizují platby nejrůznějšího druhu,
 • dle potřeby vyřizují soukromou korespondenci uživatelů,
 • zprostředkovávají kontakt s rodinou a přáteli,
 • doprovázejí klienty dle potřeby při jejich jednání se státními úřady,
 • snaží se řešit potřeby, přání a stížnosti uživatelů.

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.