+420 499 949 500

Podaná žádost o poskytování sociální služby a její posouzení

Po doručení řádně vyplněné žádosti o poskytování sociální služby včetně požadované přílohy vyplněné lékařem, probíhá posouzení žádosti:

 • Sociální hledisko - sociální pracovnice zjišťuje sociálním šetřením splnění kritérii naší cílové skupiny, nepříznivou sociální situaci žadatele, jeho očekávání a potřeby.
 • Ošetřovatelské hledisko - vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče zhodnotí potřebnost a rozsah ošetřovatelské péče.

Na základě výše uvedených skutečností provede stanovený tým pracovníků zařízení zhodnocení a konečný závěr, se kterým bude každý zájemce o službu písemně seznámen. Závěrem je možnost uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby nebo odmítnutí.

Uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče

 1. Pokud žadatel splňuje výše uvedené podmínky, může být s žadatelem o službu uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče, za předpokladu, že je v zařízení volné místo. Vzor této smlouvy naleznete také v oddílu dokumenty.
 2. Pokud žadatel splňuje podmínky, avšak v zařízení není v současné době volné místo, obdrží písemné oznámení o zařazení do evidence zájemců o službu. Ze žádostí zařazených do této evidence se následně vybírá vhodný zájemce na přijetí. 
 3. V případě uvolnění vhodného místa bude u žadatele provedeno sociální šetření a pokud bude souhlasit s podmínkami poskytování sociální služby a bude i nadále splňovat podmínky pro přijetí, bude vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.
 4. Odmítnutí výzvy k přijetí má znatelný význam na pořadí dané žádosti. Pokud však zájemce o službu v průběhu dvou let třikrát odmítne výzvu k přijetí, bude žádost vyřazena z evidence. O této skutečnosti bude zájemce písemně informován.

Odmítnutí uzavření smlouvy

Pokud žadatel nesplňuje kritéria pro umístění, bude žádost zamítnuta a se žadatelem nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. V informativním dopise bude uveden důvod zamítnutí žádosti a případný odkaz na vhodnější zařízení sociálních služeb.

Zařízení může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče osobám:

 • které nedosáhly věku 62 let,
 • jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc a jsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a soběstačnosti žít ve svém přirozeném prostředí s využitím ambulantních či terénních služeb,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje individuální nepřetržitý dohled.

Zájemce o službu bude vždy písemně vyrozuměn se závěrem, vzniklým při posuzování žádosti.

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.