+420 499 949 500

Ceny za ubytování a stravování od 1. 1. 2024

Celodenní ubytování je v rozmezí 295 až 305 Kč podle velikosti pokoje a typu pracoviště. Celodenní stravování je 245 Kč na den, z toho je hodnota potravin ve výši 150 Kč (denní stravovací jednotka) a ostatní náklady ve výši 95 Kč. Každý kalendářní měsíc má pro potřebu výpočtu úhrady 30 dní, tzn. že se každý měsíc denní částky za pobyt násobí 30 dny. Pokud uživatel nastoupí do Domova pro seniory v průběhu měsíce, uhradí částku v tomto měsíci za skutečný počet dnů pobytu v Domově.

R. Frimla

Ubytování Strava Denně Měsíčně
dvoulůžkový 305 Kč 245 Kč 550 Kč 16.500 Kč
         

Dělnická

Ubytování Strava Denně Měsíčně
jednolůžkový 305 Kč 245 Kč 550 Kč 16.500 Kč
dvoulůžkový 305 Kč 245 Kč 550 Kč 16.500 Kč
třílůžkový 295 Kč 245 Kč 540 Kč 16.200 Kč

 

Vrácená částka za nepřítomnost

1. Přechodný pobyt mimo zařízení

Za pobyt mimo Domov se považuje nepřítomnost uživatele, která trvá minimálně jeden kalendářní den (00:00 - 24:00 hodin). Za pobyt mimo Domov má uživatel nárok na vrácení poměrné části výše úhrady (vratku) za těchto podmínek:

 • vrací se částky pouze za celé kalendářní dny,
 • musí se jednat o předem oznámený pobyt mimo Domov.

1.1. Nahlášení pobytu uživatele mimo Domov.

 • Za pobyt mimo Domov se v pracovní dny považuje takový, který je oznámený ústně, písemně nebo telefonicky, nejméně den předem do 9:00 hodin.
 • Za pobyt mimo Domov se v sobotu, neděli a pondělí považuje takový, který je oznámen ústně, písemně nebo telefonicky, vždy do pátku do 9:00 hodin.
 • Pobyt ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený.

1.2. Způsob a evidence nahlašování odchodů či příchodů do Domova

 • Plánovaný pobyt mimo Domov hlásí uživatel popř. rodinní příslušníci osobně, telefonicky vedoucím oddělení, nebo službu konajícím pracovníkům přímé obslužné péče na jednotlivých odděleních.  
 • Odchody a příchody uživatelů zapisují každý pracovní den ráno do PC programu IC Cygnus (přehled přítomnosti) vedoucí oddělení. V SO, NE, SV službukonající všeobecná sestra.
 • Za správnost evidence odpovídá vedoucí oddělení I, II, III, Dělnická. Evidence nepřítomnosti v PC IS Cygnus slouží administrativní pracovnici jako podklad ke zpracování vrácených částek z úhrad za pobyt.

1.3. Pravidla pro výplatu vratek při přechodném pobytu mimo Domov

V případě předem oznámeného pobytu mimo Domov, a za předpokladu zaplacení zálohy na poskytované služby v plné výši, se uživateli vrací:

a) Za pobyt mimo Domov - dle počtu kalendářních dnů – den odchodu a příchodu se nepočítá:

 • Částka za stravování ve výši hodnoty potravin,
 • příspěvek na péči přiznán a vyplácen - vrací se dle počtu dní pobytu mimo Domov, nebo přiznán ale zatím nevyplacen – nevrací se (ani při zpětném jednorázovém doplatku).

b) Za pobyt ve zdravotnickém zařízení dle počtu kalendářních dnů - den odchodu a příchodu se nepočítá:

 • Částka za stravování ve výši hodnoty potravin,
 • příspěvek na péči se nevrací.

Uživateli náleží vrácená částka za neposkytnuté služby pouze v případě, že za tyto služby již zaplatil. Pokud byla měsíční úhrada za služby z důvodu nedostatečné výše příjmů snížena, bude vratka vypočítána s ohledem na tuto skutečnost.

1.4. Způsob vyúčtování

Vyúčtování služby (vratka) bude provedeno po uplynutí kalendářního měsíce a to nejpozději do konce následujícího měsíce. Vzniklý přeplatek za neposkytnuté služby bude vyplacen způsobem, na kterém se uživatel předem dohodne se sociální pracovnicí (na peněžní kartu, hotově). 

2. Trvalý odchod

2.1. Ukončení pobytu odchodem ze zařízení

 • Ode dne následujícího po dni ukončení pobytu uživatele v zařízení bude vyplacena vratka za dny, ve kterých již neodebral žádné služby, za předpokladu, že byla úhrada na tento měsíc zaplacena.
 • V plné výši se vrací platba za ubytování, stravování dle počtu dnů zbývajících do konce kalendářního měsíce, a za předpokladu stanovené a zaplacené měsíční úhrady v plné výši.
 • U uživatele, který neplatil plnou výši měsíční úhrady, se od prvního dne po ukončení pobytu vrací úhrada za pobyt vypočítaná s ohledem na tuto skutečnost.
 • Pokud záloha na úhradu za pobyt nebyla zaplacena, pak jsou předmětem úhrady za pobyt a stravu skutečné dny pobytu v zařízení a jsou pohledávkou za uživatelem.

Příspěvek na péči:

 • Příspěvek na péči se vrací dle počtu dnů zbývajících do konce kalendářního měsíce za předpokladu vyplacené částky na účet Domova.
 • Pokud příspěvek na péči nebyl uživateli vyplacen, pak jsou předmětem úhrady za péči skutečné dny pobytu v zařízení a jsou pohledávkou za uživatelem.

2.2. Ukončení pobytu – úmrtí

 • Pokud již byla záloha na ubytování a stravování na daný měsíc zaplacena, vrací se od prvního dne po úmrtí uživatele úhrada za ubytování a stravování v plné výši, dle počtu skutečných dnů zbývajících do konce kalendářního měsíce.
 • Pokud nastalo úmrtí v Domově, vratka za den úmrtí nenáleží, ale pokud nastalo úmrtí mimo Domov (nemocnice), náleží vratka na tento den podle pravidel pro výplatu vratek při přechodném pobytu mimo Domov.
 • U uživatele, který neplatil plnou výši měsíční úhrady, se od prvního dne po úmrtí vrací úhrada za pobyt vypočítaná s ohledem na tuto skutečnost.
 • Pokud záloha na úhradu za pobyt nebyla zaplacena, pak jsou předmětem úhrady za pobyt a stravu skutečné dny pobytu v zařízení a jsou pohledávkou za uživatelem

Příspěvek na péči:

 • Za měsíc, ve kterém došlo k úmrtí, náleží v plné výši zařízení.
 • Pokud byl příspěvek na péči (nebo jeho navýšení) přiznán a zatím uživateli nevyplacen, vznikne pohledávka, která bude uplatněna za celkový počet měsíců, kdy Domov péči uživateli poskytoval.

 

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.