+420 499 949 500

Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat uživatele a veřejnost o chování, jež jsou oprávněni od zaměstnanců očekávat. Etický kodex stanovuje a popisuje zásady chování a jednání zaměstnanců, navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedená v Pracovním řádu v oblasti chování a jednání.

Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřena v Základní listině práv a svobod, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání a vnitřními předpisy. Pracovník zachovává úplnou mlčenlivost o všech informacích, a skutečnostech týkajících se uživatelů, se kterými přišel během výkonu své práce do styku.

Pravidla etického chování pracovníka

Ve vztahu k uživateli

 • Pomáháme lidem, kteří o naši pomoc požádají nebo ji potřebují bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 • Přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.
 • Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužívat ve vztahu k uživateli jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 • S uživateli zacházíme s úctou, taktem a pochopením a nezneužívá uživatele ve svůj prospěch či prospěch organizace nebo někoho jiného.
 • Každý uživatel je pro nás rovnocenným partnerem, který dle úrovně svých fyzických a psychických sil spolurozhoduje a také se spolupodílí na poskytování sociální služby.
 • Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o poskytované službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli, nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 • Pracovník je k uživatelům ohleduplný, respektuje a chrání jejich právo na soukromí, zachovává mlčenlivost nejen o zdravotním stavu obyvatel, ale i o všech jejich osobních záležitostech, o nichž se dozví během pracovního poměru v organizaci.
 • Pracovník vede uživatele k samostatnosti, aktivizuje ho, motivuje, podporuje a usiluje o to, aby uživatel využil všech svých současných schopností a dle možností ho učí novým dovednostem.

Ve vztahu k zaměstnavateli a ke svým spolupracovníkům

 • Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší.
 • Účastní se akcí, které organizace pořádá, přispívají dle možností k jejímu rozvoji.
 • V průběhu pracovní činnosti dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 • Respektují a dodržují pokyny svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalostí a zkušeností svých kolegů.
 • Při zavádění do praxe respektují a podporují nové přístupy a metody práce a postupy, které vyplývají ze závazných norem nebo potřeb organizace.
 • Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace řeší přímo s nimi nebo na domluvené schůzce s přímým nadřízeným, pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem a jinými osobami.
 • Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a také organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
 • Pracovníci jsou povinni soustavně se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese, získané informace a osvojené poznatky předávají ochotně svým kolegům.
 • Nehovoří před uživatelem o soukromých poměrech svých kolegů bez jejich svolení. Etický kodex je součástí vnitřních pravidel a je pro každého pracovníka Domova pro seniory Trutnov závazný. Případné nedodržování jednotlivých pravidel je posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky. Základní body tohoto etického kodexu postupně vznikaly ve spolupráci pracovníků organizace.

Kontakty

Domov pro seniory Trutnov
R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
IČ: 70153906

+420 499 949 500
reditel@domovtrutnov.cz

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.